برگزاری جلسه هماهنگی حاميان سمندر امپراطور در موزه طبيعت و حيات وحش ايران داراباد

طرح حفاظت از سمندر امپراطور (سمندرکوهستانی لرستان) که با حمايت برنامه کمک های کوچک تسهيلات محيط زيست جهانی برنامه توسعه عمران سازمان ملل متحد  (UNDP-GEF/SGP) و همکاری ادارات کل حفاظت محيط زيست استان های خوزستان، لرستان و تهران  و موزه طبيعت و حيات وحش ايران در سال ۱۳۸۹ توسط کارشناسان مؤسسه خزنده شناسان پارس با هدف آموزش مردم محلی مناطق و در جهت آگاه سازی عمومی برای حفاظت مشارکتی بوميان در سطح محدوده پراکنش و همچنين مراکز اصلی فروش اين گونه آغاز شده است هنوز ادامه دارد.
لزوم استمرار آگاهسازی عموم شهروندان و فروشندگان در زمينه حفاظت و اهميت اين گونه در آستانه انقراض به منظور کاهش قاچاق اين دوزيست باعث شد تا مسولين موسسه خزنده شناسان پارس برای چهارمين سال پياپی همزمان با نزديک شدن به روزهای پايان سال جلسه هماهنگی داوطلبان طرح را با همکاری بخش آموزش موزه طبيعت و حيات وحش ايران داراباد در تاريخ ۹۳/۱۲/۱ برگزار نمايند. در اين کارگاه پس از معرفی طرح و پخش بخش هايی از فيلم سمندر امپراطور که پرهام ديباج کارگردان آن است، شرکت کنندگان به گروههای شش گانه تقسيم شدند تا در طول اسفندماه به آگاهسازی، آموزش و پخش بروشور در مراکز اصلی خريد و فروش سمندر امپراطور اقدام نمايند. در اين بخش از فعاليتها با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، يگان حفاظت محيط زيست شهر تهران نيز با حاميان سمندر همراه خواهد شد.

 برگزاری جلسه هماهنگی حاميان سمندر امپراطور در موزه طبيعت و حيات وحش ايران داراباد

 برگزاری جلسه هماهنگی حاميان سمندر امپراطور در موزه طبيعت و حيات وحش ايران داراباد

برگزاری جلسه هماهنگی حاميان سمندر امپراطور در موزه طبيعت و حيات وحش ايران داراباد