کارگاه آموزشی طرح حفاظت از سمندر امپراطور برای کارشناسان و محیط بانان استان تهران

کارگاه آموزشی طرح حفاظت از سمندر امپراطور برای کارشناسان محیط طبیعی و محیط بانان استان تهران در روز دوشنبه هجده اسفند نود و سه در سالن آمفی تاتر بخش آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل محیط زیست استان تهران توسط موسسه خزنده شناسان پارس برگزار شد. در این کارگاه آقایان مهندس باربد صفایی مهرو و مهندس هادی فهیمی در زمینه دوزیستان بویژه سمندر امپراطور و مباحث حفاظتی آنها مطالب را ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی طرح حفاظت از سمندر امپراطور برای کارشناسان و محیط بانان استان تهران

  کارگاه آموزشی طرح حفاظت از سمندر امپراطور برای کارشناسان و محیط بانان استان تهران

کارگاه آموزشی طرح حفاظت از سمندر امپراطور برای کارشناسان و محیط بانان استان تهران