هدف ما

ترویج فرهنگ حراست از طبیعت و همچنین حفاظت از خزندگان و دوزیستان کشور ایران در راستای بقای نسل در زیستگاه طبیعی و جلوگیری از نابودی زیستگاه آن ها. ما معتقدیم نیل به این هدف تنها با مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه مردم بومی، جامعه علمی، ارگانهای غیر دولتی و همچنین دولتی امکانپذیر خواهد بود.